Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku radca prawny ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC. Jest nim objęta odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za wyrządzone szkody, które pojawiły się w wyniku działania lub zaniechania działania ubezpieczonego. Kwota ubezpieczenia wynosi 50.000 euro.

Szczegóły obowiązkowego ubezpieczenia OC radcy prawnego

Radca prawny ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od dnia, w którym zaczyna wykonywać obowiązki służbowe. Każdy radca, który prowadzi własną działalność może wykupić ubezpieczenie w dowolnym towarzystwie. Ponadto zazwyczaj może też skorzystać z ubezpieczenia grupowego, które obejmuje dodatkowe ubezpieczenie OC.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku radca prawny ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC

Jeśli radca prawny został skreślony z listy radców prawnych lub ma zawieszone prawo do wykonywania zawodu, ubezpieczenie nie działa, chyba że dotyczy sytuacji sprzed skreślenia lub zawieszenia. Ubezpieczenie nie obejmuje też szkód wyrządzonych wspólnikowi lub osobom spokrewnionym.

Dodatkowe ubezpieczenia dla radców prawnych

Radca prawny może także skorzystać z nadwyżkowego ubezpieczenia OC. W sytuacji, gdy wartość szkody przekroczy kwotę 50.000 euro, nadwyżka wypłacana jest z dodatkowego ubezpieczenia OC radcy prawnego (https://iexpert.pl/radca-prawny/).

W wielu wypadkach dodatkowe ubezpieczenie radcy wymuszone jest kontraktem, który zamierza zawrzeć. Często dotyczy radców, którzy stają do przetargów lub obsługują dużych klientów korporacyjnych.

Możliwe jest również ubezpieczenie majątku kancelarii od następstw zdarzeń losowych (pożar, zalanie, wichura) oraz dewastacji. Szczegóły ubezpieczenia zależą od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, w praktyce zaś towarzystwa pokrywają wszelkie straty majątkowe.

Radca prawny, który jest powołany do wykonywania następujących czynności:

  • syndyka,
  • nadzorcy sądowego,
  • zarządcy przymusowego określonych w Prawie upadłościowym i naprawczym,
  • likwidatora według przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Radca prawny może także skorzystać z nadwyżkowego ubezpieczenia OC

Dodatkowe ubezpieczenie może obejmować również szkody, które wyrządzą aplikanci zatrudnieni u radcy lub podwykonawcy, z którymi współpracuje. Można również ubezpieczyć się na wypadek zniszczenia lub zagubienia dokumentacji. Jeśli istnieje taka możliwość, koszt jej odtworzenia można pokryć z kwoty ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że aplikant może wykupić własne ubezpieczenie OC, które będzie go chronić niezależnie od polisy posiadanej przez pracodawcę.

Ubezpieczyciele proponują również radcom dodatkowe formy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub utraty dochodu.