Osoby, które odpowiadają za zarządzanie nieruchomościami, mają szereg zadań do wykonania. Ich praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Niejednokrotnie istnieje tutaj ryzyko nieumyślnego wyrządzenia szkody właścicielom nieruchomości. W takich sytuacjach lokatorzy mogą domagać się odszkodowania, aby zrekompensować poniesione straty. Dlatego właśnie ubezpieczenie zarządcy nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Ma ono na celu zarówno ochronę samego zarządcy, jak i osób potencjalnie poszkodowanych.

Dlaczego ubezpieczenie zarządcy nieruchomości jest potrzebne?

Przepisy prawa nakładają na zarządców nieruchomości obowiązek posiadania ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Regulacje te są ukierunkowane na zabezpieczenie interesów osób, które mogą być poszkodowane przez działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za zarządzanie obiektem. Może się bowiem okazać, że szkoda przewyższy możliwości finansowe zarządcy. W takich okolicznościach uzyskanie odszkodowania może być bardzo skomplikowanym i długoterminowym procesem. Polisa od odpowiedzialności cywilnej sprawia, że właściciel nieruchomości, który chce uzyskać pieniądze jako rekompensatę za zaistniałą szkodę, może otrzymać wypłatę od ubezpieczyciela. Jest to wygodne rozwiązanie, które chroni poszkodowanych. Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości ma na celu również ochronę samego zarządcę. Zawsze może bowiem się zdarzyć:

  • błąd
  • niedopatrzenie.

Jeśli szkoda jest wysoka, jej pokrycie może wiązać się z dużymi trudnościami dla zarządcy. Ubezpieczenie sprawia, że to podmiot wystawiający polisę pokrywa koszty zgodnie z zapisami zawartej umowy.

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, ponieważ wykonywanie zadań z tego zakresu wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody innym osobom

Szkoda związana z zarządzaniem nieruchomością – kiedy może powstać?

Szkody wynikające z procesów zarządzania obiektem mogą być powiązane z różnego rodzaju okolicznościami. Trzeba pamiętać, że profesjonaliście może przytrafić się pomyłka. Wynikiem takich nieumyślnych działań lub też zaniechań może okazać się powstanie szkody u:

  • właściciela nieruchomości
  • strony umowy zawartej z zarządcą
  • innych osób.

Niezrealizowanie zapisów kontraktowych, czy też niedopatrzenie w wykonywaniu obowiązków zarządcy może być wynikiem błędu. Warto więc zadbać o to, aby zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia takich okoliczności.

O czym pamiętać, wybierając ubezpieczenie dla zarządcy nieruchomości?

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, ponieważ wykonywanie zadań z tego zakresu wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody innym osobom. Należy pamiętać o tym, że taka polisa nie obejmuje odpowiedzialności karnej. Jeżeli zarządca popełni wykroczenie lub też przestępstwo w trakcie realizacji swoich obowiązków, ubezpieczyciel nie ponosi za to odpowiedzialności. Ponadto szczegóły polisy zależne są od tego, jakie zapisy zawiera umowa. To na jej podstawie ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie z własnych środków lub też dochodzić później należności od zarządcy. Analizując oferty takiego ubezpieczenia, z pewnością warto również porównać ich ceny oraz zakres ochrony przewidzianej polisą. Postanowienia umowne dotyczące tych zagadnień mogą mieć ogromny wpływ na przebieg sytuacji związanej z wypłatą odszkodowania.

Zarówno ze względów prawnych, jak i z perspektywy indywidualnych interesów, nie należy bagatelizować znaczenia ubezpieczenia dla zarządcy nieruchomości. Warto dokładnie przeanalizować dostępne oferty i uważnie zapoznawać się z zapisami umowy. Trzeba wiedzieć, jakie warunki polisy obowiązują i w jakich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaca środki poszkodowanemu.