Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to absolutna podstawa dla radcy prawnego. Bez tego nie może w pełni wykonywać swojego zawodu. Jakie przepisy określają OC dla radcy prawnego? Co obejmuje taka polisa?

Ubezpieczenie OC dla radców prawnych to warunek konieczny- podstawa prawna

Ubezpieczenie radcy prawnego ma za zadanie ochronić specjalistę w tej dziedzinie, ale również i jego klientów przed szkodami, które mogą powstać wskutek pomyłki podczas pracy. Taka osoba wykonuje zawód zaufania publicznego i podejmuje działania, które mogą mieć bezpośredni i istotny wpływ na sytuację materialną i życiową swojego klienta. Dlatego w celu zabezpieczenia interesów klientów i radców wprowadzony ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Posiadanie aktualnej polisy to kluczowy warunek, aby wykonywać zawód radcy prawnego. Bez tego ubezpieczenia radca prawny naraża się na nałożenie wysokiej kary finansowej czy ryzykuje zawieszeniem wykonywania przez niego zawodu. Podstawą prawną w tym wypadku jest ustawa z lipca 1982 roku o radcach prawnych. Określona ona obowiązek legitymowania się ubezpieczeniem OC przez każdego radcę prawnego. W artykule 227 zawarto, że wszyscy radcy prawni wykonujący zawód są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto wprowadzono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003, w którym ta kwestia została uregulowana.

Co wchodzi w polisę OC radcy prawnego? Jakie są wymagania i czy radca powinien zwiększyć ochronę?

W polisie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta jest ochrona przed roszczeniami klientów, którzy zostali poszkodowani przez błędy zawodowe radców prawnych

W polisie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta jest ochrona przed roszczeniami klientów, którzy zostali poszkodowani przez błędy zawodowe radców prawnych. Taki błędem może być sytuacja, w której radca prawny poprzez brak staranności, naraził klienta na powstanie szkód. Dzięki ubezpieczeniu OC można pokryć koszta związane z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi dla klienta przez radcę prawnego, który zaniedbał swoje obowiązki. Na rynku istnieje setki ubezpieczycieli, którzy świadczą swoje usługi. U każdego nich zakres ochrony może się różnić. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i być w stu procentach pewnym, że obejmie ona wszystkie czynniki związane z działalnością prawniczą. Ustawa stanowi, że minimalną kwotą gwarancyjną dla obowiązkowego ubezpieczenia OC radcy prawnego jest sto tysięcy euro lub równowartość tej sumy w złotówkach. Od tej kwoty rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa i można zostać ona wypłacona dla klienta w ramach odszkodowania. W niektórych wypadkach warto zastanowić się nad zwiększeniem sumy gwarancyjnej. Minimalna kwota może być zbyt niska na pokrycie szkód spowodowanych popełnieniem poważnego błędu podczas wykonywania zawodu. Większa suma gwarancyjna daje bezpieczeństwo i spokój klientowi i radcy prawnemu. Zdarza się tak, że niektóre kancelarie na rynku wręcz wymagają od własnych pracowników posiadania takiej sumy.

Jak wygląda procedura zgłaszania szkód?


Jeżeli wystąpi sytuacja, w której klienta może wystąpić z roszczeniami wobec radcy prawnego w związku z popełnionym rażącym błędem, radca prawny musi natychmiastowo taką sprawę zgłosić ubezpieczalni. W zgłoszeniu powinny znaleźć się wszystkie informacje dotyczące sprawy oraz wysokości szkód, na które radca prawny naraził klienta. Warto zaznaczyć, że termin na takie zgłoszenie wynosi siedem dni od momentu możliwości wystąpienia roszczeń od klienta. Jeżeli termin zostanie przekroczony, to radca prawny może zostać pozbawiony prawa do ubezpieczenia OC.