Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu ochrania przed odpowiedzialnością cywilną, za szkody powiązanie z działalnością zawodową. W przypadku pewnych profesji obowiązek jego posiadania narzuca ustawa. Co ważne, ubezpieczenie to swoją ochroną obejmuje nie tylko klienta, ale także pełnomocnika.

Czy ubezpieczenie OC adwokata jest obowiązkowe?

Tak, ubezpieczenie OC adwokatów jest obowiązkowe, a jego posiadanie narzuca prawo. Adwokat musi wykupić taką formę ochrony w ciągu 30 dni od wpisania na listę adwokatów, aczkolwiek nie później niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania procedur zawodowych. Każda osoba pełniąca funkcję adwokata musi podpisać umowę polisy OC za szkody wywołane podczas przeprowadzania czynności zawodowych, które zostały ujęte w art. 4 ust. 1. Podpisanie umowy ubezpieczenia OC to nie tylko obowiązek, ale także wysoce skuteczna ochrona własnych finansów. Mając taką ochronę można mieć pewność przeniesienia odpowiedzialności powiązanej z wypłatą odszkodowania w razie pojawienia się szkód na firmę ubezpieczeniową.

Co obejmuje polisa i jaki jest zakres jej ochrony?

Polisa OC dla adwokatów jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym zawodem. Jak każdy wie, zawód adwokata jest niesłychanie odpowiedzialny. Nawet najmniejsza pomyłka może nieść ze sobą poważne konsekwencje dla jego klientów. Właśnie dlatego wykupienie ubezpieczenia OC jest niezbędne. Dzięki niemu, w razie pomyłki adwokata, jego klient może liczyć na wypłatę rekompensaty pieniężnej. Sam adwokat uzyskuje spokój i bezpieczeństwo, gdyż nie musi ponosić konsekwencji finansowych w razie niepowodzeń, wykonując swój zawód. A co dokładnie obejmuje taka polisa? Uwzględnia ona ubezpieczenie za szkodę, jaka miała miejsce przez działania zawodowe adwokata czy też ich zaniechania (sporządzanie dokumentów, akt prawnych, wniosków, udzielanie porad, reprezentacja w sądzie). Suma gwarancyjna ubezpieczenia może być różna i zależy od składki miesięcznej, jaką będzie chciał płacić adwokat. Warto dodać, że ochrona może też obejmować pracowników adwokata, czyli aplikantów czy praktykantów.

Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie OC adwokata?

Ubezpieczenie OC adwokatów ma pewne ograniczenia. Z polisy wyłączony jest regres, a więc firma nie wypłaci odszkodowania, jeżeli do szkody doszło w wyniku rażącego niedbalstwa adwokata czy też została ona spowodowana w sposób umyślny przez pracowników kancelarii, praktykantów czy aplikantów (o czym więcej tutaj: https://www.bezpiecznasprzedaz.pl/ubezpieczenia-adwokatow-od-odpowiedzialnosci-cywilnej/).

 Ubezpieczenie OC adwokata nie obejmuje też szkód:

  • wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną klientowi spokrewnionemu czy też spowinowaconemu, wspólnikowi, klientowi, z którym adwokat pozostaje we wspólnym pożyciu (szkody obejmujące zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia),
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem,
  • wyrządzonych w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, z wyjątkiem sytuacji kiedy szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed zawieszeniem,
  • powstałych wskutek prowadzenia działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek czy działań terrorystycznych.

Warto dodać, iż obowiązkowa polisa OC dotyczy tylko i wyłącznie adwokatów czynnych zawodowo. A więc nie muszą jej posiadać osoby niewykonujące już zawodu czy emeryci. Najczęściej adwokaci decydują się na sumę gwarancyjną w wysokości 50 tys. euro. Niektórzy z nich jednak podpisują umowę na wyższą sumę w obawie przed poważnymi roszczeniami. Profesjonalne, prestiżowe kancelarie nie powinny jednak oszczędzać na tym ubezpieczeniu.