Ubezpieczenie OC zawodowe zabezpiecza przed odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością zawodową. W niektórych zawodach obowiązek ten jest wymagany przez prawo, a doskonałym przykładem są ubezpieczenia adwokatówTakie ubezpieczenie pozwala ochronić ich przed konsekwencjami błędów w pracy i ewentualnymi roszczeniami ze strony klientów.

Na czym polega ubezpieczenie zawodu adwokata?

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej wymagane jest w przypadku niektórych grup wykonujących określone zawody. Wymogi te są regulowane przez rozporządzenie Ministra Finansów. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy zawodów wymagających dużej wiedzy specjalistycznej, gdzie błąd może wyrządzić klientowi znaczną szkodę (fizyczną lub finansową). Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej może obejmować odszkodowanie dla klientów, którzy odnieśli obrażenia (na przykład można uzyskać odszkodowanie od swojego prawnika w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). Ubezpieczenie to ma za zadanie również chronić firmy przed roszczeniami kontrahenów z tytułu szkód wynikających z niewykonania zobowiązań umownych. Firma ubezpieczeniowa wypłaca roszczenie klienta, jeśli ten udowodni wyrządzoną szkodę i związek pomiędzy działaniem profesjonalisty a, szkodą która miała miejsce.

Ubezpieczenie OC zawodowe zabezpiecza przed odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością zawodową

Czy ubezpieczenia adwokatów są obowiązkowe?

Tak, ubezpieczenie odpowiedzialności adwokackiej reguluje ustawa adwokacka, a obowiązek powstaje w terminie 30 dni od dnia wpisu na listę adwokatów, a najpóźniej na jeden dzień przed podjęciem czynności zawodowych. Obowiązkowe ubezpieczenie prawników reguluje ustawa o prawnikach. Każdy prawnik jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem swojej działalności zawodowej w rozumieniu art. 1. 4 ust. 1.

Posiadanie ubezpieczenia adwokatów OC to coś więcej niż tylko obowiązek prawny. Jest to najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia własnych finansów i daje pewność, że odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody zostanie przeniesiona na ubezpieczyciela. Ubezpieczenie to obejmuje wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku działań lub zaniechań prawnika przy wykonywaniu codziennych obowiązków.

Ubezpieczenie OC zawodowe zabezpiecza przed odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością zawodową

Kiedy OC adwokata zapewnia ochronę?

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej, odszkodowanie ma na celu zapewnić pomoc każdej osobie poszkodowanej w wyniku zaniedbania lub zaniechania prawnika lub osoby zatrudnionej w kancelarii prawnej. Ochroną objęte także wszelkie szkody wyrządzone przez osoby działające w imieniu adwokatów, w przypadku zawarcia pomiędzy ubezpieczonym a pracownikiem umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Cała praca prawnika związana jest z ważnymi dokumentami. Należą do nich między innymi pisma ostrzegawcze, pisma proceduralne, pisma sądowe, umowy i dokumenty sądowe. Utrata, zniszczenie lub kradzież mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, w tym roszczenia klientów. W takich sytuacjach pomocne może okazać się rozszerzenie ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej o to ryzyko. W takim przypadku warto sprawdzić, jaką wysokość odszkodowania gwarantuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ważnym uzupełnieniem ubezpieczenia adwokatów może być także ochrona pracowników kancelarii na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Przyczyny takich incydentów są różne, ale zawsze istnieje ryzyko poniesienia przez prawników niepotrzebnych kosztów. Przykładami takich sytuacji są nieprawidłowe działanie sprzętu biurowego, jego upadki lub nieprawidłowe instalacje.