Zgodnie z ustawą o radcach prawnych każda osoba świadcząca usługi radcowskie musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Co ważne, radca musi być ubezpieczony jeszcze zanim rozpocznie swoją praktykę. Oznacza to, że konieczne jest zawarcie polisy ubezpieczeniowej na dzień poprzedzający rozpoczęcie działalności. Bez takiej polisy radca prawny nie może wykonywać swojego zawodu. Dlaczego radca musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenia radców prawnych – dlaczego są obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych każda osoba świadcząca usługi radcowskie musi posiadać ważne ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC stanowi pewnego rodzaju formę ochrony zarówno dla samego radcy, jak i jego klientów. Niestety zawsze może zdarzyć się sytuacja, w której radca popełni błąd bądź dopuści się zaniechania. Obie te sytuacje mogą prowadzić do powstania szkody na rzecz klienta, dla którego radca świadczył swoje usługi. W takim przypadku klient ma prawo oczekiwać wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową w ramach zawartej przez radcę polisy OC. Jeśli zatem radca prawny swoimi poczynaniami zaszkodzi swojemu klientowi, ten może liczyć na rekompensatę. Dlatego też ubezpieczenia radców prawnych są obowiązkowe. Co ważne, radcy prawni kontrolowani są pod tym względem. Takie kontrole realizowane są przez rady okręgowe Izby Radców Prawnych. Brak ważnego ubezpieczenia oznaczać może spore konsekwencje prawne i finansowe dla radcy.

Kiedy powstaje obowiązek posiadania polisy OC?

Jak wspomniano, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radca prawny musi zawrzeć jeszcze na dzień przed rozpoczęciem swojej działalności. Bez ważnej polisy nie jest możliwe wykonywanie żadnych usług radcowskich. Innymi słowy, radca prawny, który nie jest ubezpieczony, nie może udzielać porad prawnych, sporządzać pism oraz opinii prawnych, a także nie może pełnić funkcji obrońcy lub pełnomocnika przed sądem bądź innym urzędem.

Podkreślić trzeba, że ubezpieczenie OC radcy prawnego nie zawsze obowiązuje

Ubezpieczenie OC radcy prawnego – czy zawsze obowiązuje?

Podkreślić trzeba, że ubezpieczenie OC radcy prawnego nie zawsze obowiązuje. Są sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania. W takim przypadku to radca prawny zobowiązany będzie do jego wypłaty poszkodowanemu klientowi. Mowa tu choćby o sytuacji, w której w wyniku błędu poszkodowany został członek najbliższej rodziny radcy prawnego. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania także wtedy, kiedy radca prawny świadczył usługi, będąc skreślonym z listy radców prawnych, bądź był zawieszony. Istotne jest zatem, aby zawsze sprawdzić, czy radca, z którego usług chce się skorzystać, posiada ważną polisę ubezpieczeniową.